...Att tänka på vid lägenhetsförsäljning

Sälja bostadsrätt

Det finns ett antal viktiga punkter som man inte ska glömma när man planerar att sälja sin bostadsrätt.
Det första val du måste göra inför en försäljning är om du ska anlita en mäklare eller sälja bostadsrätten själv.
All försäljning av bostadsrätt måste redovisas till skattemyndigheten. Resultatet av försäljningen tas upp i den deklaration man gör på våren, året efter försäljningen
.

Utträdesavgift:

Föreningen tar en administrations avgift på 1000 kr vid utträde. Det är för kostnaden för all pappersexercis och det praktiska som de har vid in/avflyttning av en medlem.

 

Här följer några punkter att tänka på:

Sälja själv eller anlita mäklare
Det första val du måste göra inför en försäljning är om du ska anlita en mäklare eller sälja själv. Självklart handlar det om att spara pengar på mäklararvodet men du måste först göra klart för dig om det verkligen är en besparing.
Fastighetsmäklare arbetar under en särskild lagstiftning och mäklare har i dag utbildning. Bilden av mäklaren är i vart fall delvis annorlunda än vad den var när mäklarverksamhet var helt oreglerad.
Mäklarens grundläggande uppgift är att hitta en köpare som kan sammanföras med säljaren. Mäklaren är därför i första hand en säljare. Men uppdraget innebär också att mäklaren upprättar kontrakt och andra nödvändiga handlingar. Även om det är säljaren som anlitat mäklaren så är denne skyldig att biträda båda parterna utom i prisfrågan.

Skatteregler vid försäljning
Reavinstbeskattning i äkta bostadsföretag

All försäljning av bostadsrätt måste redovisas till skattemyndigheten. Resultatet av försäljningen tas upp i den deklaration man gör på våren, året efter försäljningen. Det är tidpunkten för bindande avtal som räknas. Om du skrivit under ett köpekontrakt i december 2002 med tillträde i april 2003 så ska du deklarera försäljningen våren 2003. Det spelar ingen roll om du fått några pengar vid kontraktsteckningen eller inte. Bostadsrättsföreningen är skyldig att varje år lämna uppgifter till skattemyndigheten över gjorda försäljningar.


Här är några goda råd för dig som tänker sälja eller köpa bostadsrätt.

Säljaren:
- Du ska upplysa köparen om fel och brister i lägenheten. Planerar bostadsrättsföreningen reparationer/ombyggnader som kan påverka månadsavgiften ska du informera om detta.

- Formulär för överlåtelseavtalet kan du hämta hos din Styrelse eller på HSB

- Fyll i överlåtelseavtal i fyra ex, som ska undertecknas av både säljare och dess make/maka/sambo och köpare. Två exemplar lämnas sedan till HSB eller din bostadsrättsförening. Du kan också kontakta HSB för att få hjälp med överlåtelseavtalet

- Styrelsen i Bostadsrättsföreningen ska godkänna köparna som medlemmar.

- Säljaren är som bostadsrättshavare ansvarig, för månadsavgifter mm, gentemot bostadsrättsföreningen fram till dess köparen blir medlem i bostads-rättsföreningen.

- Köparen bör inte flytta in i lägenheten innan medlemskap beviljats. Om så sker är det en otillåten andrahands-upplåtelse som kan leda till att nyttjanderätten förverkas.

- Bostadsrättsföreningen har möjlighet att göra en tillsyn av lägenheten, där säljaren och köparen kan vara med. Bostadsrättsföreningen har rättighet att anmärka på underhåll av våtrum, diskmaskins- och elinstallationer som kan vara till skada för fastigheten.

- Säljaren ska tala om för köpare om lägenheten är belånad och pantför-skriven. Säljaren ska se till att banken bekräftar att lånet är löst och att pant-förskrivningen upphör.

- Sker överlåtelsen på HSB ska samtliga säljare och köpare vara med.

- Finns det pengar i inre fonden följer dessa lägenheten och inte personen.

- Vid gåva. Om du är osäker kontakta en jurist.

- Vid arv ska bouppteckning vara registrerad hos skattemyndigheten innan överlåtelse kan ske.

- Lämna kvitto på erlagd handpenning och köpeskilling till köpare.

- Datum för köp och tillträde bör alltid vara vid ett månadsskifte.

- Bostadsrättsföreningen tar i samband med övergång av bostadsrätt ut en överlåtelse-avgift av säljaren. Denna avgift är på 1 200 kronor och betalas till HSB

Säljare och köpare:
Kontakta bostadsrättsföreningens styrelse för eventuell träff med anledning av överlåtelsen, godkännande av medlemskap för köpare samt eventuell tid för tillsyn av lägenheten och information om regelverket, stadgar mm i bostadsrättsföreningen.

Köparen:

- Granska bostadsrättsföreningens ekonomiska rapporter som ska bestå av budget, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.

- Läs bostadsrättsföreningens stadgar. Där är bl.a. underhållsansvaret reglerat.

- Tala med Styrelsen som kan berätta om tidigare och framtida renoverings-behov och andra större förändringar som kan påverka de boende i föreningen.

- Kontrollera att den som uppträder som säljare verkligen har rätt att sälja lägenheten.

- Skriv i köpeavtalet vad som ingår i köpet (t.ex. disk- och tvättmaskin).

- Vissa bostadsrättsföreningar tar en kreditupplysning (UC) på köparen innan medlemskap beviljas.

- Köparen bör undersöka lägenhetens skick.

- Innan avtalet skrivs ska köpare bestämma sig för hur de ska äga lägenheten, bara en ägare eller gemensamt t.ex. med sambo.

- Bostadsrätten kan samägas av fler boende i lägenheten tex sambos eller makar och de måste då betala varsin insats. Den betalas via postgiro. För registrering av köpare som bostadsrättshavare ska inbetalning ske före tillträdesdagen.

- Om bostadsrätten pantsättes utgår en pantsättningsavgift med 410 kronor. Betalas via postgiro.

- Begär kvitto på erlagd handpenning och köpeskilling av säljaren.

- Överlåtelsen blir giltig först när köparen blir medlem i föreningen.

Köpare bör inte flytta in i lägenheten innan medlemskap beviljats och han/hon därmed blivit bostadsrättshavare. Detta gäller oavsett vilken tillträdesdag som bestämts i överlåtelseavtalet
.